Program Hakkında

Programımızın Kurulma Amacı

Çok hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yeni ürünlerin değişik makine ve araçların günlük yaşantımıza girdiği günümüzde yangın risk ve kaynakları da artmakta, gerçekleşmesi halinde insana ve çevresine çok büyük boyutlarda kayıp vermektedir. Bu kayıpların önlenmesi ve azaltılması için uygulanmakta olan yangın güvenlik kuralları her olaydan sonra yeniden gözden geçirilerek gerekiyorsa güncelleştirilmekte; Araştırma, eğitim, öğrenim çalışmaları için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Bu amaca dönük toplumsal yapılanma, gelişmiş ülkelerde geçen yüzyılın başından itibaren hayata geçirilmiştir. Buna duyulan ihtiyaç, sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni şartların yol açtığı büyük yangınlar nedeniyle olmuştur. Bilimsel ve mesleki öğrenim veren kurumlar çeşitli ülkelerde kurulmuşken, Türkiye`de ancak son yıllarda benzeri öğretim birimlerine üniversitelerimiz bünyelerinde rastlıyoruz.

Meslek Yüksek Okullarının Amacı
Meslek Yüksek Okulları (M.Y.O.), gelişmiş ülkelerin insan kaynaklarının işlevsel ve üretken olmasına ön ayak olmuş müthiş bir fikirdir. Ara eleman ihtiyacını karşılayamayan sektörlerin temellerinin ne kadar zayıf olduğu tartışmasızdır. Ara elemanlar bir nevi o sektörün ajanlarıdır. Bu ajanlar esasa dayalı SWOT analizini sektörleri için yaparlar, diğer sektörler ile ortak alanlar yaratırlar, teknik ve teknolojiyi takip ederler, kullanırlar ve yeni teknolojilerin üretilmesinde toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini dolayısı ile gelen talebi yukarıdaki sektör yapıcılarına iletirler. Bu açıdan özet olarak MYO`ların ana amacı; eğitim verdiği alanda farkındalık prensibine dayalı sorgulayıcı, sorumlu ve üretken, teknik bilgi ve beceri donanımlı ara eleman yetiştirmek olarak belirmektedir.
Bu doğrultuda;
• M.Y.O.`lar hedef sektörler ile bütünleşik yerleşim yerlerinde konumlanmalıdır. Yöre halkı, yerel yönetim ve bölgedeki özel ve kamu kuruluşlarının yardım ve destekleri mutlaka gereklidir.
• Öğrencilerin pratik eğitim yapabilme olanakları dikkate alınmalıdır ve eğitim kurumu bunu derslerine, eğitim ve öğretimine yansıtabilmelidir.
• Yeterli sayıda ve konusunda deneyimli kaliteli öğretim elemanları yanında mutlaka sanayiden eğitim ve öğretim desteği temin edilmelidir.
• M.Y.O. eğitimlerinin bir üniversite eğitimi olduğu daima dikkate alınmalıdır. Ancak bu eğitimin amaca yönelik olması gerektiği unutulmamalıdır.
Yukarıdaki kriterler dikkate alındığında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programları`nın bu kriterler gözetilerek kurulduğu ve yapılanmasını da bu çerçevede yaptığı ve yapmak zorunda olduğu açıktır.

Programımızın Tarihçesi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.
Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikerliğinin hizmet alanlarını düşünerek, hedef kitleyi ve amacı bilerek, bu alanda olmak istediği yeri hedefleyerek amaçları doğrultusunda belirledikleri şirketlerde yapmaktadırlar.

Programımızın Tanıtımı

Yangın Güvenliği
“Yangın Güvenliği” kavramı günümüzde oldukça öne çıkmıştır. Genel “yangın afeti” olarak sadece görülebilen, hissedilen hatta belki yaşanılan bir afet, yarattığı acılar itibarıyla son derece dramatik sonuçları ile karşılaşınca düşünülen bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ise de; “Yangın Güvenliği”, yangından korunma ve önleme ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini kapsayan bir yapılanma içinde düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da sigorta gibi, risk mühendisliği gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerin bulunduğu unutulmamalıdır.

İtfaiye
Bu perspektif içerisinde her konseptin içerisinde itfaiye kavramının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Yangın güvenliğinin temel unsuru itfaiye`dir. Genelde İtfaiye, devletin yaptırım gücünü ifade eder ve itfaiye sorumluları, yangın güvenliği bağlamında bu geniş konseptin kapsama alanındaki sorumlulukları ve yükümlülükleri bu doğrultuda oluşmuş kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetler ve yönlendirir. Afet esnasında can ve mal kaybının asgari seviyelerde kalması için gerekeni yapar ve planlar. En önemli ve stratejik sorumluluk da, yeni teknik ve teknolojilerin Ülkemize gelmesini ve kullanılmasını sağlamak, yeni teknolojilerin üretilmesi için özel sektör ile ortak fikir ve çalışma birliği içinde olmaktır.

Programımızın temel eğitim stratejisini yukarıda açıklanan yaklaşım oluşturmaktadır. Gelişen teknik ve teknolojiler artık stratejik yaklaşımların da yenilik ve yenilikçiliği takip edebilmek için dinamik telli olmasını gerektirmektedir.

Yangın güvenliği ve itfaiye alanında sürdürülebilir “eğitim ve öğretim” çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyon büyük önem taşımaktadır.

Sanayi ile desteklenmeyen eğitim-öğrenimin hedeflere ulaşmada yeterli olmadığı pratikten bilinmektedir. Bu durumda, sanayi, ihtiyaç duyduğu personeli bu kez de kendi uhdesinde yeniden bir eğitime tabi tutmakta bunun da hem zaman hem de maliyeti olduğu görülmektedir. Hâlbuki kurumlar bu konuda eğitim veren kurum ve kuruluşları destekleyerek, yatırım yaparak eğitim ve öğretim kurumlarının imkân ve kabiliyetlerini arttırmaları ve sürekli eğitim desteğini satın alarak bu kurumların teknolojiyi uygulayan ve hatta teknolojiyi yaratan kurumlar olmasının sağlanması düşününün önemi ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülke uygulamalarında “Yangın Güvenliği ve İtfaiye” konularında otoritenin devlet ve özel sektör destekli akademik araştırma merkezleri, özel kurum ve kuruluşlarının “sektör ARGE”`leri ile birliktelik içinde olduğu, uygulamanın devlet adına İtfaiye kuruluşu tarafından organize edildiği görülmektedir.

22/07/2013
1343 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr