Sıkça Sorulan Sorular

Başarı notu

 1. Bir dersteki başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavlarında sağlanan başarı dikkate alınır.
 2. Yarıyıl içi etkinlikleri; ara sınavlar (vize), kısa sınavlar, uygulama, ödev, sunum, proje, seminer, laboratuvar ve benzeri çalışmalardan oluşur.
 3. Yarıyıl için etkinliklerin ders başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu (final) ve bütünleme sınavlarının ders başarı notuna katkısı %60’tır.
 4. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Ancak tekrar alınan dersin ara ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmak zorunludur. Tekrar alınan derslerin önceki ara sınav notları dikkate alınmaz.

Başarı notunun hesaplanması

 1. Başarı notu; tek ders ve muafiyet sınavları dışında, öğrencilerin yarıyıl içi etkinlikler ile yarıyıl sonu sınavından aldıkları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun 4’lük not sistemindeki karşılığını ifade eder. Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.
 2. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı esas alınarak belirlenir.
 3. Bağıl değerlendirme sisteminde bir dersten yarıyıl sonu sınavına girmeyen ve bu sınavda 100 üzerinden en az 45 alamayan öğrenciler başarısız sayılır.
 4. Harf notu karşılıklarına göre;
  1. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
  2. Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.
  3. Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
  4. Bir dersten (FD) harf notunu alan öğrenci o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş sayılır.
 5. Tek ders ve muafiyet sınavlarına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders veya muafiyet sınav notuna ve mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenir.

Başarı notu derecelerinin puan ve harf karşılıkları aşağıda verilmiştir: 

Başarı Notu Harf Notu Karşılığı AKTS Notu Anlamı
4.00 AA A Mükemmel
3.50 BA B Çok İyi
3.00 BB C İyi
2.50 CB D Orta
2.00 CC E Yeterli
1.50 DC Koşullu Başarılı
1.00 DD Koşullu Başarılı
0.00 FF FX Başarısız
0.00 FD F Devamsız Başarısız
G Geçer (Derecelendirme dışı)
M Muaf (Derecelendirme dışı)

Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

1- Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a) ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

b) AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

c) Başarı notları (G) ile takdir edilen beden eğitimi, güzel sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.”

Başarısızlık durumu

1- Yarıyıl esası uygulamasında herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri gibi etkinliklerde görevlendirilemez, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

2- AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir üst dönemden seçmeli ders alabilirler. Daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır.

3- AGNO’su 1.80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan, başarısız oldukları (FF) ve (FD) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır.

4- Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1.80’in üzerine çıkaran öğrenciler, normal olarak öğrenimlerine devam eder.

5- Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

 

 

10/01/2014
2835 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO

34452 Avcılar/İstanbul

Tel: 0 (212) 473 70 70(10 Hat)

E-Mail: tbmyo@istanbul.edu.tr